2007/Feb/22


โค๊ดด้านล่างเป็นโค๊ดที่เล่นเองอัติโนมัติแล้ววิ่งเพียงรอบเดียว

หากใครสงสัยการลงโค๊ดมา ที่นี่ ค่า

Dong Bang's Fighting Spirit : Dong Bang Shin Ki

[ยูชอน] ออน-เจ-นา นัน มี-ดอ-โย คือ-แด-อา-เน ซูม-ชวี-นืน ฮีม
I always believe in the strength that breathes inside you
ฉันเชื่ออยู่ในความแข็งแรงที่หายใจข้างในตัวคุณเสมอ

โพ-กี-ฮา-จี อัน-ดอน โม-ซือ-บืน นา-รืล แก-วอ-จี-ซอ-โย
Those images of endless passion made me open my eyes
รูปภาพเหล่านั้น(ของ)ความรู้สึกอย่างแรงกล้าไม่มีสิ้นสุดทำให้ฉันเปิดตาของฉัน

โม-ดู อี-กยอ-แนล ซู อีด-ดัน คอล โพ-ยอ-จีด-จโย
It showed me that everything was conquerable
มันแสดงที่ถูกสามารถชนะ

[ยุนโฮ] โอ-แรน ชี-กัน คี-ดา-รยอด-จโย อุ-รี ดา-ชี ฮา-นา-ดเว-นืน
Long periods of time were waited until the day we became one
ระยะเวลายาวนานของเวลาถูกรอจนกระทั่งวันที่เราได้เป็นที่ 1

โอ-ชอน-มา-เน คา-ซืม คา-ซือ-เม แท-กุก-กี-รืล แซ-กยอ-โนด-โก-ซอ
The national flag of Korea was engraved in fifty million hearts
ธงชาติแห่งชาติของประเทศเกาหลีถูกแกะสลักอยู่ในหัวใจหนึ่งล้าน 50 ดวง

คือ-แด-ดืล-กวา ฮัม-แก ฮัล-แก-โย อึย-โรบ-จี อัน-โด-โรก
I will be with you all, with loneliness forgotten
ฉันจะเป็นกับคุณทั้งหมด ลืมความโดดเดี่ยวทั้งหมด

[แจจุง] โบ-ยอ-จู-เซ-โด ทง-บา-เง ทา-โอ-รือ-นืน พูล-โก-ชืล
Show us the firing blaze of the east
การยิงปืนพวกเราการแสดงทำให้ไหม้ของตะวันออก

ยอง-วอน-ฮัล ซา-รัง-กวา โพ-กี-ฮา-จี อัน-นืน คือ ทู-โฮ-นืล
The fighting spirit and eternal love that never rests
การต่อสู้ จิตวิญญาณและความรักชั่วนิรันด์ว่า ไม่เคยพัก

เซ-ซัง คา-ดืก-ฮา-เก อูล-รยอ-พอ-จี-เก
So that it will be fully spread in to the world
เพื่อว่ามันจะเป็นไปอย่างเต็มที่แพร่กระจายไปในโลก

[ชางมิน] ชีน-จอง อา-รืม-ดา-อูน กู-มืล กู-ออด-จโย
A truly beautiful dream was dreamt
ความฝันสวยงามที่ถูกฝันจะเป็นจริง

อู-รี ซา-รา-งือ-โร ดา คัม-ซา-อัน-โก
With our love surrounding it all
ด้วยความรักของพวกเราการล้อมรอบมันทั้งหมด

พยอน-ดืน มา-มืล ออ-รู-มัน-จยอ-โย โซ-นืล แน-มี-รอ
Lift your hands and soothe the weakened hearts
การยกมือของคุณและการปลอดให้หายอ่อนแอด้วยหัวใจ

คือ-แด-กยอ-เท อีด-เก ฮา-เจ-โย ซืง-รี-เอ นัล-กา-จี
Let it be with them, until the day of victory
ให้มันกับพวกเขาจนกระทั่งถึงวันแห่งชัยชนะ

[จุนซู] โพ-ยอ-จู-แซ-โย ทง-บา-เง ทา-โอ-รือ-นืน พูล-โก-ชืล
Show us the firing blaze of the east
การยิงปืนพวกเราการแสดงทำให้ไหม้ของตะวันออก

ยอง-วอน-ฮัน ซา-รัง-กวา โพ-กี-ฮา-จี อัน-นืน คือ ทู-โฮ-นืน
The fighting spirit and eternal love that never rests
การต่อสู้ จิตวิญญาณและความรักชั่วนิรันด์ว่า ไม่เคยพัก

โม-ดืล ซา-ซัง ซา-รัม-ดือ-รืล-เอ คา-ซือ-เม
Inside all the people's hearts
ข้างในทั้งหมดหัวใจของคน

[แจจุง] อู-รีน อัล ซู อี-ซอด-จโย ซู ออบ-ชี มัน-ฮืน ตัม-กวา
We were always able to know that only among the endless beads of sweat
พวกเราสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งเดียวเท่านั้นเท่านั้นท่ามกลางลูกปัดไม่มีที่สิ้นสุดของการสาบานเสมอ

นูน-มู-รา-เน-ซอ-มัน ชีล-ฮยอน-ดเว-นืน-กอล
And tears were we able to make it reality
และน้ำตาของพวกเราสามารถทำมันให้เป็นจริงได้

[จุนซู] คา-ซือ-มืล ฮัล-จา-กยอล-โก ออน-เจ-นา ชเว-ซอ-นืล ดา-แฮ
With our hearts open wide and striving towards the best
กับหัวใจของพวกเราเปิดกว้างและการพยายามไปทางความที่ดีที่สุด

โน-รยอก-ฮา-นืน คอ-ซืล อีด-จี-มา-รา-โย
Don't forget those efforts
ไม่ลืมความพยายามเหล่านั้น

[ทงบัง] นัน มี-ดอ-โย คือ-แด-วา อู-รี-ดือ-เร ฮัม-ซอ-งี
I believe that our cries
ฉันเชื่อว่าสิ่งนั้นร้องให้กับพวกเรา

ฮัน-บอน ดอ กี-จอ-กืล มัน-ดือ-รอ-แนล คอ-รัน-กอล
Will create another miracle
สร้างความมหัศจรรย์

เซ-กเย-รืล ดา-ชี ฮัน-บอน อู-รี-ดือ-เร พู-มา-เน
To have the world in our arms once again
ที่จะมีโลกอยู่ในครั้งหนึ่งอาวุธของพวกเราอีกครั้ง

โพ-ยอ-จู-เซ-โย ทง-บา-เง ทา-โอ-รือ-นืน พูล-โก-ชืล
Show us the firing blaze of the east
การยิงปืนพวกเราการแสดงทำให้ไหม้ของตะวันออก

ยอง-วอน-ฮัน ซา-รัง-กวา โพ-กี-ฮา-จี อัน-นืน คือ ทู-โฮ-นืน
The fighting spirit and eternal love that never rests
การต่อสู้ จิตวิญญาณและความรักชั่วนิรันด์ว่า ไม่เคยพัก

เซ-ซัง คา-ดืก-ฮา-เก อูล-รยอ-พอ-จี-เก
So that it will be fully spread in to the world
เพื่อว่ามันจะเป็นไปอย่างเต็มที่แพร่กระจายไปในโลก

[แจจุง] ชา-รัง-ซือ-รอน แด-ฮา-เน ชอน-ซา-ยอ
Korea's honourable warriors
เกียติยศชื่อเสียงของประเทศเกาหลี

[ชูน-ซู] อี-ซือ-งืล ฮยาง-แฮ โค-รี-อา
Towards victory, KOREA
ชัยชนะจะเป็นของประเทศเกาหลี

เครดิต http://www.pingbook.com

Comment

Comment:

Tweet